U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

Advies-opdrachten

 

 

Gemeente Hoorn
- Organisatie-Ontwikkeling (augustus 2014 tot heden)

 

De gemeentelijke organisatie wil zich bewuster richten op de veranderende rol van de overheid. Er zijn in de organisatie al goede initiatieven voor interactief probleemoplossend werken. De organisatie wil dit soort voorbeelden doorontwikkelen tot reguliere praktijk met de bijpassende organisatievormen.
Hoorn wil de ontwikkeling zoveel mogelijk integreren in het normale werk met eigen mensen in de concrete praktijksituaties. Ontwerp en begeleiding van organisatie-ontwikkeling als een fijnmazige ondersteuning van positieve ontwikkeling.

 

Gemeente Venray
- Organisatie-Ontwikkeling (december 2013 tot heden)

De gemeentelijke organisatie wordt geconfronteerd met grote ambities, nieuwe taken en een krimp van de formatie. Er is behoefte aan versterking van de strategische sturing in aansluiting op de eerder omarmde filosofie van de 'taakvolwassen medewerker'. Begeleiding van het proces van Organisatie-Ontwikkeling. Ontwikkeling organisatievisie. Klankbordrol voor management en trekkers diverse deelopdrachten. Begeleiding afstemming MT en college.

- Begeleiding samenwerking Venray - Gennep (maart 2014 tot heden)

De gemeenten Gennep en Venray zoeken ambtelijke samenwerking waar dat schaal of kwaliteitsvoordelen op kan leveren. Begeleiding bij het ontwikkelen van een samenwerkingsformule en het selecteren van geschikte onderwerpen.

- Bestuurlijke ambtelijke samenwerking (juni - augustus 2014)

Bezinning op aard en verloop van bestuurlijk ambtelijke relaties in de context van de extern gerichte organisatiefilosofie.

Regio Twente
Advisering regionale samenwerking (2012 tot heden)

Bijdragen aan een nieuwe strategie van de samenwerking, gegeven het vervallen van de WGR+-status en de tegelijkertijd toenemende behoefte aan vrijwillige samenwerking. Penvoerder stuurgroeprapport 'Samen werken doen we zelf' over oprichting Twentebedrijf, nieuwe opzet Portefeuillehouders en een Twenteberaad.
Begeleiding bestuurlijke conferenties (2013). Begeleiding Dagelijks Bestuur (2013) en Stuurgroep Heroriëntatie (2014-2015) en Kring van gemeentesecretarissen (2014-2015).


Stad en provincie Utrecht
Begeleiding samenwerking (juni 2014 tot heden)

Ontwikkelen samenwerkingsformule met programma van gezamenlijke activiteiten en 'rules of engagement' voor overige onderwerpen. Organisatie en begeleiding van Werkateliers voor analyse van slaag- en faalfactoren in de samenwerking en ontwikkeling van een herijkte samenwerkingsformule.

Liemerse gemeenten
- Onderzoek naar twee herindelingsvarianten (sept. 2013 tot januari 2014)

De gemeenteraden van Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rijnwaarden hebben gevraagd twee varianten voor gemeentelijke herindeling uit te werken: twee fusies van ieder twee gemeenten of één fusie van alle vier. Met behulp van vernieuwende werkvormen worden de voor- en nadelen van deze varianten in kaart gebracht, ten behoeve van besluitvorming door de vier gemeenteraden.

- Begeleiden ontwikkeling samenwerking (mei 2014 tot heden) 

Nu herindeling na de verkiezingen niet op de agenda staat, is een hernieuwde bezinning nodig op de onderwerpen, organisatie en sturing van de intergemeentelijke taakuitvoering. Begeleiding van gemeentesecretarissen en de vier MT's in deze ontwikkeling.

Gemeente Nijmegen
Analyse werkprocessen rond dijkteruglegging i-Lent (januari 2014 tot juni 2014)

 Vanwege waterveiligheid wordt voor het dorp Lent een bypass in de Waal gerealiseerd, waardoor een nieuw eiland tegenover de Waalkade ontstaat.

Het is een meerjarig miljoenenproject dat Nijmegen trekt in opdracht van Rijkswaterstaat en met inschakeling van een aanneemcombinatie.
Analyse van het samenwerkingsproces tussen de projectorganisatie en de bevoegd gezag-rol (vergunningverlening en handhaving).

Gemeente Dordrecht
Informateur (2014)

Leiden van het informatieproces en adviseren over de samenstelling van de nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014: Beter voor Dordt, CDA, VVD en CU-SGP.

Twentse gemeenten

Interventie-onderzoek Regionale Uitvoeringsdienst-Twente (2013)

Advies over de vormgeving en bemensing van de Netwerk-RUD in Twente, nadat de positie van de directeur binnen enkele maanden ter discussie was gekomen.

Provincie Gelderland
Evaluatie regieproces Omgevingsdiensten (2013)

Op het terrein van vergunningverlening en handhaving zijn de taken van provincies en gemeenten samengebracht in regionale omgevingsdiensten (RUD's). In Gelderland is de regie over dit proces gevoerd door de provincie. Evaluatie van die regierol.

Gemeente Borne
Reflectie op organisatie-ontwikkeling (2011-2012)

Externe reflectie als periodieke bijdrage aan de ontwikkeling naar een Regie-organisatie.

Regio Food Valley
Doorontwikkeling regionale samenwerking (2012)

Advies over focus en werkwijzen, naar aanleiding van begeleiding werkconferenties.

Gemeente Nijmegen
Analyse en advies project Hybride Warmtenet Waalsprong (2010)

Analyse van het concept-projectplan, begeleiding van herorientatie op directieniveau en advies over nieuwe opzet van het vervolg van het project.

Gemeente Almelo
Formateur (maart/ april 2010)

Leiding geven aan de besprekingen gericht op het vormen van een nieuwe coalitie bestaande uit PvdA, VVD en CDA.

IPO/VROM
Programmadirecteur Expeditie Mooi (2009- 2010)

Expeditie Mooi is een programma van de gezamenlijke provincies, in het verlengde van het kabinetsprogramma Mooi Nederland. In Expeditie Mooi 2009 zijn een 30-tal professionals op zoek zijn gegaan naar nieuwe antwoorden op de brandende vragen: Hoe kan ruimtelijke kwaliteit worden beschreven? Hoe kunnen provincies effectief bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit?
De bevindingen zijn gepubliceerd in 'Expeditie Mooi, een verkenningstocht'.

In 2010 zijn deze bevindingen door alle provincies gerelateerd aan een actie in hun ruimtelijk kwaliteitsbeleid, veelal in samenwerking met de E.O. Wijers-stichting.

Gemeente Zevenaar
Organisatie-ontwikkeling (2009-2010)

Advisering over directiemodel, organisatie-ontwikkeling en profiel van de gemeentesecretaris. Doorontwikkeling opdrachtrelaties en procesoriëntatie in de organisatie. Toegroeien naar een eenhoofdige directiestructuur.

Gemeente Zutphen
Organisatie-ontwikkeling 'Huis van de toekomst' (2007 - 2010)

Begeleiden van het Centrale Managementteam bij het bepalen van de strategie voor de verdere organisatie-ontwikkeling. Adviseren over proces en inhoud van een verandering van de hoofdstructuur, als vervolgstap in een sinds 2004 ingezette organische organisatieontwikkeling. Kanteling naar oriëntatie op klantdomeinen/ hoofdwerkprocessen. Invoering directiemodel.
Dagvoorzitter van ontwerp-driedaagse met 70 medewerkers (maart 2009) Gespreksleiding college en directie, nieuwe rolinvulling (oktober 2009)
Begeleiding werkconferentie versterking werkprocessen (mei 2010)

Rijkswaterstaat
Omgevingsanalyse project ViA15 (2009)

Analyse van de 'dynamische politieke omgeving' van het project gericht op doortrekking van de A15 danwel alternatieve maatregelen voor verbetering van de bereikbaarheid van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Provincie Gelderland
- Organisatie-ontwikkeling ‘Gelderland in beweging’ (2007)

Inhoudelijk adviseren over taken, opzet en gewenste werkwijzen van het toekomstige domein 'Beleid en Strategie'. Dit domein gaat naast de domeinen Uitvoering, Programmering/ Contractering en Bedrijfsvoering deel uitmaken van een gekantelde, meer extern gerichte provinciale organisatie.

- Samenwerking provincie - gemeenten (2007 / 2008)

Begeleiden van twee symposia rond de nieuwe contracten voor het Grote Stedenbeleid, Kleine Stedenbeleid, Regiocontracten en Sleutelprojecten. Adviseren over samenwerking provincie - gemeenten en de vaardigheden rond samenwerking en sturing van grote projecten.

Provincie Gelderland
Debriefing project Hart van Dieren (2008)

Begeleiden van de terugkeer van de projectmanager naar het provinciale projectbureau, nadat de provincie, de gemeente Rheden en ProRail besloten tot voortijdige ontbinding van het project Hart van Dieren.
Wat zijn de specifieke lessen van projectmatig werken in een 'dynamische politieke omgeving' (DPO)? Hoe kunnen projectleiders komen tot een effectieve ondersteuning en/of monitoring van een dynamische politieke omgeving?

Gemeente Rozenburg
Toekomstvisie (2007)

Begeleiding van werkconferentie van de gemeenteraad en met hen formuleren van de kadersstelling voor de te ontwikkelen toekomstvisie voor de gemeente. Strategiekeuze tegen de achtergrond van discussie over bestuurskracht en gemeentelijke herindeling. Samen met bureau VijfAdvies, Amsterdam.

Gemeente Zutphen
Besturing van formatievraagstukken (2006)

Onderzoek van het formatiemanagement. Enerzijds aan de hand van benchmarking (uitbesteed) en anderzijds door analyse van het functioneren van het besturings- en managementconcept binnen de gemeente. Hoe functioneert het integraal management? Hoe draagt dit bij aan het hanteren van bezettingsbeslissingen en de onderlinge verantwoording daarover?
In 2007: Begeleiden implementatie formatiemanagement, met name binnen de sector Ruimte. Begeleiden van managers bij het nemen van verantwoordelijkheid bij het optimaliseren van organisatie en formatie.

Gemeente Tubbergen
- Programmamanagement landelijk gebied (2006)

Begeleiden studieconferentie B&W en directie en adviseren over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het programma landelijk gebied, met een beoogde investering van € 60 miljoen in de komende 8 jaar.

- Functioneren gemeenteraad (2006)

Begeleiden twee werkconferenties van de gemeenteraad, gericht op verbeterd functioneren van de raad, raadscommissies en individuele raadsleden. Door gezamenlijk succesfactoren te analyseren is een negental concrete verbeterpunten ontwikkeld.

Provincie Gelderland
Programma ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (2006)

Adviseren over de opzet van een programma ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Analyse van de benodigde kaders en randvoorwaarden voor het voorspoedig ontwikkelen van deze nieuwe rol van de provincie. Opbouw organisatorische functies, incl functiescheidingen en projectmanagement-concept. Beleidskaders voor participaties, (revolving) investeringen en grondaankopen.